ගැටළු යොමු කරන ආකාරය 

ගැටළු අප වෙත යොමු කිරීමට පෙර කරුණාකර අපගෙන් නිතර අසන ගැටළුවලට අප ලබා දී ඇති පිළිතුරු පහත ලින්ක් එකෙන් කියවන්න.
https://www.braincipher.com/faqඔබගේ ගැටළුවට පිළිතුරු එතැන නැත්නම් පමණක් පහත ඊමේල් ලිපිනය හරහා අපව සබඳ කර ගන්න.

[email protected]
ස්තූතියි!